Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 50m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 11 Triệu/tháng
 • 52m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 750 $/tháng
 • 52m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 51m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 51m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 52m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
  Cho Thuê 2PN
 • 22 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 18 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 98m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 22 Triệu/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.200 $/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 30 Triệu/tháng
 • 96m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 96m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.300 $/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 88m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.000 $/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 96m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.700 $/tháng
 • 120m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.800 $/tháng
 • 110m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.600 $/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.700 $/tháng
 • 142m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 38 Triệu/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 40 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.300 $/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • LIÊN HỆ
 • 390m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 120m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.500 $/tháng
 • 120m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 1.900 $/tháng
 • 142m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 2.200 $/tháng
 • 200m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 5PN
 • 8.000 $/tháng
 • 777m²
 • 5 PN
 • 6 WC