Cho Thuê 2PN
 • 17.5 Triệu/tháng
 • 50m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 18 Triệu/tháng
 • 52m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 13 Triệu/tháng
 • 50m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 54m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 55m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 13 Triệu/tháng
 • 54m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 13 Triệu/tháng
 • 54m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 12 Triệu/tháng
 • 50m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 17 Triệu/tháng
 • 50m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 14.5 Triệu/tháng
 • 50m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 49m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 50m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 83m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 22 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 22 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 21.5 Triệu/tháng
 • 72m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 80m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 86m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 88m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 21 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • LIÊN HỆ
 • 88m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
 • 1.600 $/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 19 Triệu/tháng
 • 96m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 96m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 115m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 4.300 $/tháng
 • 332m²
 • 4 PN
 • 3 WC