Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 56m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 17.5 Triệu/tháng
 • 56m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 17 Triệu/tháng
 • 56m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 56m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 56m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 57m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 18 Triệu/tháng
 • 56m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 18 Triệu/tháng
 • 57m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 57m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 95.16m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 87m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.000 $/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 22 Triệu/tháng
 • 96m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 22 Triệu/tháng
 • 87m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.100 $/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.800 $/tháng
 • 137m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.500 $/tháng
 • 119m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.700 $/tháng
 • 137m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
 • 1.500 $/tháng
 • 124m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 124m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 30 Triệu/tháng
 • 137m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.800 $/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 40 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.900 $/tháng
 • 137m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 143m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 137m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 2.500 $/tháng
 • 234m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 2.500 $/tháng
 • 234m²
 • 4 PN
 • 3 WC