Cho Thuê 1PN
 • 14 Triệu/tháng
 • 55m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 58m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 55m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.800 $/tháng
 • 110m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.700 $/tháng
 • 110m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.000 $/tháng
 • 83m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 88m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 2.000 $/tháng
 • 110m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
  Cho Thuê 2PN
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 2.000 $/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.500 $/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 3.000 $/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.900 $/tháng
 • 143m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.600 $/tháng
 • 115m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.500 $/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
 • 70 Triệu/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 2.200 $/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
 • 2.000 $/tháng
 • 116m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 36 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.900 $/tháng
 • 170m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.200 $/tháng
 • 169m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.300 $/tháng
 • 169m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.200 $/tháng
 • 159m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 4.500 $/tháng
 • 169m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.000 $/tháng
 • 170m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 80 Triệu/tháng
 • 169m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN